Κατεβάστε την αναλυτική Νομοθεσία σχετικά με τους Σταυρούς Φαρμακείων πατώντας εδώ

Κοινή Υπουργική Απόφαση 38110/2002 – ΦΕΚ Β-1255/25-9-2002
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων , καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 2 § 3 και 6 § 2 του Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α/ 8.10.2001).
2.Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
3.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/ Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
4.Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση ανάρτηση πανώ σε προσόψεις κτιρίων.
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη χρονική διάρκεια ισχύος της σχετικής άδειας, για την κατ’ εξαίρεση ανάρτηση πανώ, σύμφωνα με το άρθρο 2§3 του Ν. 2946/2001 ως εξής:
1.Για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, είναι δυνατή η ανάρτηση πανώ σε προσόψεις κτιρίων, στα οποία πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις αυτές, καθώς και σε κτίρια με αμιγή χρήση που ανήκουν στους φορείς που τις διοργανώνουν, με τις κατωτέρω προδιαγραφές :
α. Τοποθετούνται σε επίπεδα παράλληλα στις όψεις του κτιρίου και έχουν συνολική επιφάνεια έως 20 % της αντίστοιχης όψης αυτού.
β. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.
γ. Πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 m. από τη νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και σε ύψος τουλάχιστον 5 m.
δ. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το υφιστάμενο μέγιστο ύψος του κτιρίου.
ε. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε θέσεις που προβλέπονται από αρχιτεκτονική μελέτη, με τις παραπάνω προδιαγραφές και κατόπιν έγκρισης της Ε.Π.Α.Ε.
2.Επιτρέπεται η αναγραφή της επωνυμίας του χορηγού (ή των χορηγών) της εκδήλωσης, με στοιχεία όμως όχι μεγαλύτερα από τα στοιχεία των άλλων λέξεων που αφορούν στην ίδια εκδήλωση.
3.Τοποθετούνται το νωρίτερο ένα μήνα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και αφαιρούνται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη τους, με ευθύνη του φορέα που οργανώνει την εκδήλωση.
4.Απαιτείται άδεια του οικείου ΟΤΑ, που χορηγείται ατελώς, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας, η οποία εκδίδεται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ και έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών της παρούσας από τον ΟΤΑ. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο στοιχείων (διαστάσεις, χρονικό διάστημα ανάρτησης κ.λπ.).
5.Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ εντός των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και κατά μήκος των
ορίων τους. Ειδικώς για τα μνημεία του Καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ σε οποιοδήποτε σημείο που εντάσσεται στο πεδίο θέασής τους. Επιτρέπεται η ανάρτηση πανώ πλησίον αρχαίου ή νεότερου μνημείου, με άδεια που χορηγεί η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από γνώμη του Συμβουλίου.
6.Για τους παραβάτες των παραπάνω, εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 2946/2001.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, τη μορφή του περιεχομένου και τη διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 2 του Ν. 2946/2001 ως εξής:
1.Οι επιγραφές που αναγράφονται, προσαρτώνται ή αναρτώνται σε τοίχους, προθήκες, θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών και είναι σχετικές με εργασίες που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου.
2.Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου.
3.Η έγκριση, με την έκδοση οικοδομικής άδειας, αρχιτεκτονικής μελέτης που προβλέπει ειδικές θέσεις τοποθέτησης επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, σε κάθε άλλη περίπτωση, επιτρέπεται μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Ότι οι επιγραφές έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 m.
•Ότι οι επιγραφές μπορούν να εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 m.
•Σε περίπτωση που υπάρχει στην όψη του κτιρίου εμφανής κάνναβος, ότι οι επιγραφές τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων, χωρίς να τα επικαλύπτουν.
•Ότι σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.
4.Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, προβλέπονται θέσεις για την τοποθέτηση επιγραφών στο ισόγειο κτιρίου, η τοποθέτηση επιγραφών επιτρέπεται μόνον στις θέσεις αυτές.
5.Σε κτίρια με ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, επιπλέον του ισογείου, η τοποθέτηση μιάς μόνον επιγραφής άνωθεν του ισογείου. Και η επιγραφή αυτή τοποθετείται παράλληλα με την όψη του κτιρίου.
Η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου υπόκειται, κατά τα λοιπά, στις προδιαγραφές υπό στοιχεία α γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Σε καμία περίπτωση η επιγραφή αυτή, δεν επιτρέπεται να καλύπτει παράθυρα ή διαφανή τμήματα των υαλοστασίων. Η επιγραφή αυτή μπορεί όμως να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία, με διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 m, τα οποία μπορεί να διατάσσονται και καθέτως σε μια στήλη μέγιστου πλάτους ενός στοιχείου.
Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, προβλέπεται θέση για την τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, η τοποθέτηση της επιγραφής αυτής επιτρέπεται μόνον στην προβλεπόμενη θέση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου κτιρίου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.
6.Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων, επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές έχουν διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 m.
To κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 3 m από τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 0,50 m. από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
7.Η ανάρτηση ή τοποθέτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών, στα προστεγάσματα και στις λειτουργικές προεξοχές (έρκερ) των κτιρίων απαγορεύεται.
8.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στους χώρους του άρθρου 2 § 1 του Ν. 2946/2001.
9.Στις φωτιζόμενες επιγραφές, η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές κ.λπ.
10.Στις επιγραφές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις με πλούσια βλάστηση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν υλικά με πυραντοχή μικρότερη των 240 λεπτών (RF240).
11.Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενημερωτικών επιγραφών που δηλώνουν την ιδιότητα των ενοίκων, επί τοίχου παρά την είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα με μέγιστες διαστάσεις 0,20 m Χ 0,30 m.
12.Σχετικά με την τοποθέτηση επιγραφών σε πρατήρια πωλήσεως υγρών καυσίμων, ισχύουν οι προδιαγραφές των διατάξεων του Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α) και Β.Δ. 465/9.7.70 (ΦΕΚ 156/ Α).
13.Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων εντός των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων και κατά μήκος των ορίων τους. Ειδικώς για τα μνημεία του Καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων σε οποιοδήποτε σημείο που εντάσσεται στο πεδίο θέασής τους. Επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων πλησίον αρχαίου ή νεότερου μνημείου, με άδεια που χορηγεί η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, έπειτα από γνώμη του Συμβουλίου.
14.Για τους παραβάτες των παραπάνω, εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 2946/2001 και το Ν. 3028/2002.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Άδειας τοποθέτησης διαφήμισης