……… ………………………… 1200..
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ Άδειας τοποθέτησης διαφήμισης, σύμφωνα με το Ν. 2946/2001, τις 38110/02 (ΦΕΚ Β 1255/25-9-02), 52138/03 (ΦΕΚ 1788B/2-12-2003) υπουργικές αποφάσεις και την 398/2004 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ

Το Δήμο …………….

Επωνυμία εταιρείας (διαφημιζόμενου):……………………………………. Διεύθυνση:. ………………………………………………………………………… Α.Φ.Μ.: ………………………………………………… Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Τηλέφωνα επικοινωνίας: …….

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων και τη διενέργεια των
παρακάτω διαφημίσεων:

Είδος διαφήμισης: ….. Τοποθεσία διαφημιστικού μέσου: ……… Ποσότητα – Τεμάχια :. …………………………………………………………………………………………………………………….. Διαστάσεις: … Χρονική διάρκεια: ………………………………………………………………………………………………………………………….. Κείμενο διαφήμισης: ……

Συνημμένα δικαιολογητικά: (εις 3πλούν)

1. Σχέδιο (μακέτα) της προς τοποθέτηση διαφήμισης.

2. Στατική μελέτη διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού.

3. Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου (για ιδιωτικό χώρο)

4. Διάγραμμα κάλυψης, όπου να αποτυπώνεται η θέση της προς τοποθέτηση πινακίδας.

Ο ΔΗΛΩΝ